Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o spolupráci

Tímto Vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „nařízení GDPR“) informujeme, jak naše společnost TEAS spol. s r.o., se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 336897, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo také „my”) zpracovává Vaše osobní údaje a o právech a povinnostech s tím spojených.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost TEAS spol. s r.o., se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 336897.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: teas@teas.cz; tel.: 608 777 865.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr či smlouvy o spolupráci či obdobných smluv o poskytování služeb. Pro tyto účely rovněž realizujeme přijímací řízení a zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely uskutečnění tohoto přijímacího řízení a pro účely posouzení Vašich dovedností, kvalifikace a předpokladů pro danou pracovní pozici či spolupráci.
Pokud nám dáte svůj souhlas, zařadíme si Vás do databáze uchazečů a budeme Vaše osobní účely dočasně uchovávat i po skončení přijímacího řízení, a to pro případně budoucí obnovení jednání o uzavření smlouvy, pokud dojde k otevření nových pozic či příležitostí.
Ke zpracování Vašich osobních údajů pro jiné, než uvedené účely dojde pouze v případě, že je toto zpracování slučitelné s výše uvedenými účely. Zejména k tomu dojde v případě, kdy bude v návaznosti na příjímací řízení uzavřen pracovněprávní vztah či navázána smluvní spolupráce. Budeme Vás o takovém dalším zpracování Vašich osobních údajů informovat, a pokud to bude třeba, vyžádáme si Váš souhlas.

Právní základ zpracování osobních údajů

 • Jednání o uzavření smlouvy: Zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a v určitých případech
 • Souhlas: Pokud nám dáte svůj souhlas, zařadíme si Vás do databáze uchazečů a budeme Vaše osobní účely dočasně uchovávat i po skončení přijímacího řízení, a to pro případně budoucí obnovení jednání o uzavření smlouvy, pokud dojde k otevření nových pozic či příležitostí. Váš souhlas je v těchto případech dobrovolný a můžete jej v budoucnosti kdykoliv odvolat.

Kategorie osobních údajů

Správce shromažďuje a zpracovává v souvislosti s přijímacím řízením Vaše osobní údaje (dále též jen „osobní údaje“), a to v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, akademický titul a další údaje poskytnuté uchazečem či zahrnuté uchazečem o zaměstnání v životopise)
 • Kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa, Linked-In a další údaje poskytnuté uchazečem či zahrnuté uchazečem o zaměstnání v životopise)
 • Životopisné údaje (údaje o vzdělání, předchozích pracovních zkušenostech, odborných znalostech / kvalifikaci, informace o informace o řidičském průkazu a další údaje poskytnuté uchazečem či zahrnuté uchazečem o zaměstnání v životopise či motivačním dopise)
 • Reference (údaje o referencích bývalých zaměstnavatelů uchazeče, pokud se jedná o pozici vyžadující předchozí reference)

Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nepředáváme externím příjemcům osobních údajů v případě, že toto je právním předpisem předepsáno nebo je to potřebné ke splnění s Vámi uzavřené pracovní smlouvy (např. finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, bankám, auditorům a právním zástupcům), nebo pokud ze strany správce nebo jiného subjektu existuje oprávněný zájem, a předání je podle předpisů o ochraně údajů přípustné.
Vaše osobní údaje mohou být předávány zpracovatelům osobních údajů za účelem zpracování údajů pro správce, včetně např. sesterským společnostem ze skupiny EAG. V případě, že nám poskytnete své osobní údaje prostřednictvím inzertních portálů, mohou být Vaše údaje zpracovávány společnostmi provozujícími takové portály. Při každém předání osobních údajů našim zpracovatelům plně respektujeme předpisy ochrany osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou uloženy jen po tu dobu, dokud bude jejich zpracování nezbytné pro účely, pro které byly pořízeny. Osobní údaje úspěšných uchazečů budeme nadále zpracovávat pro účely pracovněprávního či smluvního vztahu, o čemž Vás budeme informovat. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou vymazány krátce po skončení přijímacího řízení, ledaže daný uchazeč udělí souhlas se zařazením do databáze uchazečů, aby byl osloven při otevření nové pozice či příležitosti.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

Vaše práva na ochranu osobních údajů jsou upravena v kapitole III (čl. 12 a násl.) nařízení GDPR. Podle těchto ustanovení máte tato práva:
Právo na přístup k osobním údajům u správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení správce, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že můžete požádat správce o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), což znamená, že správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud je dán jeden z těchto důvodů: (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění zákonné povinnosti správce.
Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování, správce může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby správce tyto údaje předal jinému správci.
Právo vznést námitku proti určitým druhům zpracování osobních údajů (konkrétně zpracování prováděnému ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu správce), pokud by ve Vaší konkrétní situaci vyvstaly důvody proti zpracování osobních údajů, což znamená, že v těchto případech zpracování můžete u správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro uplatnění či výkon právních nároků.
Právo odvolat souhlas, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Toto však neplatí v případech a v rozsahu, kdy souhlas se zpracováním není právním základem pro zpracování.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, příslušným dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na personální oddělení či na kontaktní údaje uvedené v záhlaví tohoto dokumentu.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.


Informace o zpracování osobních údajů společností TEAS spol. s r.o. pro zákazníky, obchodní partnery a návštěvníky webových stránek

Tímto Vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „nařízení GDPR“) informujeme, jak naše společnost TEAS spol. s r.o., se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 336897, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo také „my”) zpracovává Vaše osobní údaje a o právech a povinnostech s tím spojených.

Čeho se tyto informace týkají a pro koho jsou určeny?

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely, jakými prostředky a jaká práva Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží.
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat především v souvislosti se vzájemným smluvním vztahem, pokud jste naším zákazníkem, obchodním partnerem – fyzickou osobou (tj. naším dodavatelem, odběratelem, maloobchodním prodejcem, poradcem, zástupcem nebo jiným smluvním partnerem) nebo kontaktní osobou, zaměstnancem, pracovníkem, členem orgánu nebo jiným zástupcem obchodního partnera – právnické osoby. Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat např. navštívíte-li naše webové stránky či s námi jinak komunikujete.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost TEAS spol. s r.o., se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 336897.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: teas@teas.cz; tel.: 608 777 865.
Jakožto správce osobních údajů se zavazujeme zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s nařízením GDPR a dalšími příslušnými právními předpisy.

Jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely a na jakém právním základě?

Osobní údaje jsou jakékoli informace o Vás, pokud je lze přímo či nepřímo spojit s Vaší osobou. Společnost TEAS může zpracovávat Vaše údaje pro následující účely a v uvedeném rozsahu. Jedná se především o osobní údaje, které nám sami poskytnete, případně o osobní údaje získané při realizaci našeho vztahu s Vámi, respektive osobou, již zastupujete.

Zákazníci

Jste-li naším zákazníkem, zpracováváme jakožto správci osobních údajů zejména údaje poskytnuté v souvislosti s naším smluvním vztahem. Jedná se především o identifikační a kontaktní údaje zákazníků – fyzických osob a dále zástupců našich zákazníků – právnických osob (např. jméno a příjmení či firma, datum narození, adresa pobytu či sídlo, IČO/DIČ, e-mailová adresa, telefon) a údaje související s vyřízením objednávky (např. platební údaje dle zvolené platební metody), a případně další údaje sdělené v rámci naší společné komunikace či údaje zpracovávané v souvislosti s využíváním našich služeb.
Právním důvodem tohoto zpracování je především plnění smlouvy a dále plnění našich povinností stanovených právními předpisy především v oblasti daňové a účetní a dále případně naše oprávněné zájmy (například v případě potenciálních soudních či jiných sporů či v případě předání osobních údajů potenciální třetí stranou, se kterou bychom jednali o prodeji naší společnosti či našeho obchodního závodu či jinou obdobnou transakcí).
Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely není Vaší smluvní nebo zákonnou povinností, nicméně neposkytnete-li Vaše údaje, znemožní nám to uzavřít či plnit smlouvu s Vámi. Rovněž by nám takové neposkytnutí údajů znemožnilo plnění našich souvisejících právních povinností.
Dále zpracováváme v souvislosti s poskytováním našich služeb osobní údaje našich zákazníků jakožto zpracovatelé osobní údaje v rozsahu sjednaném ve smlouvách o zpracování osobních údajů uzavřených s našimi zákazníky.

Obchodní partneři

Pokud jste naším obchodním partnerem – fyzickou osobou (tj. naším dodavatelem, odběratelem, maloobchodním prodejcem, poradcem, zástupcem nebo jiným smluvním partnerem) nebo kontaktní osobou, zaměstnancem, pracovníkem, členem orgánu nebo jiným zástupcem obchodního partnera – právnické osoby, zpracováváme Vaše osobní údaje související s uzavřením a realizací našeho vzájemného smluvního vztahu, respektive smluvního vztahu s osobou, již zastupujete. Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje, dále platební údaje a údaje o vzájemném smluvním vztahu, a nakonec údaje z komunikace s Vámi. Tyto údaje získáváme přímo od Vás nebo obchodního partnera, jenž zastupujete. Právním důvodem tohoto zpracování je především plnění smlouvy a dále pak plnění našich povinností stanovených právními předpisy a dále případně naše oprávněné zájmy (například v případě potenciálních soudních či jiných sporů).

Komunikace se třetími stranami

Vaše osobní údaje zpracováváme k zajištění komunikace s Vámi, respektive osobou, již zastupujete. Děje se tak například, když se na nás obrátíte telefonicky, zašlete nám e-mail, napíšete nám v zákaznickém chatu nebo na našich účtech na sociálních sítích. Vaše kontaktní údaje můžeme zpracovávat také pokud máme zájem o navázání spolupráce s Vámi (respektive Vámi zastupovanou osobou), jakožto naším budoucím obchodním partnerem, nebo zastupujete-li organizaci či orgán veřejné moci, se kterým jednáme o vyřízení určité záležitosti. Právním důvodem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem na zajištění naší komunikace s danou osobou, či plnění smlouvy s Vámi nebo obchodním partnerem.

Uplatňování právních nároků a spolupráce s orgány veřejné moci

Vaše osobní údaje můžeme v nezbytném rozsahu zpracovávat také pro účely určení, uplatňování a vymáhání právních nároků vůči Vám, osobě, kterou zastupujete, nebo třetí osobě a pro účely plnění povinností uložených orgány veřejné moci v případech stanovených zákonem. Právním důvodem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem na uplatňování našich právních nároků a plnění povinností, které se na nás vztahují. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely není závislé na Vaší vůli.

Návštěvníci webových stránek a ukládání cookies

Dále můžeme zpracovávat osobní údaje návštěvníků našich webových stránek, které můžeme získat ze souborů cookies. Tyto údaje mohou zahrnovat informace o zařízení uživatele. Tyto údaje budeme zpracovávat pouze, pokud se rozhodnete nám při vstupu na naší webovou stránku udělit Váš výslovný souhlas. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Další informace o ukládání souborů cookies jsou obsaženy v Zásadách používání souborů cookies dostupných ZDE.

Jak a s kým Vaše osobní údaje můžeme sdílet?

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím osobám, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy nebo pokud je to nezbytné pro účely, pro které tyto osobní údaje zpracováváme.
Osobní údaje poskytujeme pověřeným zpracovatelům pro účely zpracování osobních údajů pro společnost TEAS na základě našich pokynů. Našimi zpracovateli jsou osoby a společnosti, které nám poskytují služby nebo pro nás zajišťují jednotlivé obchodní činnosti.
Vedle námi pověřených zpracovatelů mohou být osobní údaje v souladu s jednotlivými účely jejich zpracování, a za předpokladu zavedení vhodných záruk, zpřístupněny také těmto dalším stranám: (i) našim partnerům v postavení samostatných správců, např. doručovatelské služby, auditoři, právní a jiní konzultanti, pokud je takové předání zákonné a v souladu s nařízením GDPR; (ii) orgánům státní správy či místní samosprávy v zákonem stanovených případech nebo v případě, že si osobní údaje vyžádají na základě zákonného zmocnění; a (iii) případně dalším subjektům, pokud k tomu dáte Váš souhlas či k tomu budeme oprávnění v souladu s nařízením GDPR.

Můžeme Vaše osobní údaje předávat mimo EU?

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na účelu zpracování. Zejména jsme povinni respektovat lhůty stanovené právními předpisy pro uchovávání některých dokumentů obsahujících také Vaše osobní údaje. Osobní údaje tak uchováváme po dobu, po kterou (i) jsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny; (ii) jsou nezbytné pro účely plnění povinností z našeho smluvního vztahu s Vámi, respektive obchodním partnerem; (iii) je platný Váš souhlas; (iv) máme oprávněný zájem na uchovávání těchto údajů, pokud tím není nepřiměřeně zasaženo do Vašich zájmů nebo základních práv a svobod; nebo (v) to vyžadují příslušné právní předpisy.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva?

Jako subjektu osobních údajů Vám náleží tato práva:
Právo na přístup k osobním údajům u správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení správce, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že můžete požádat správce o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), což znamená, že správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud je dán jeden z těchto důvodů: (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění zákonné povinnosti správce.
Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování, správce může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby správce tyto údaje předal jinému správci.
Právo vznést námitku proti určitým druhům zpracování osobních údajů (konkrétně zpracování prováděnému ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu správce), pokud by ve Vaší konkrétní situaci vyvstaly důvody proti zpracování osobních údajů, což znamená, že v těchto případech zpracování můžete u správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro uplatnění či výkon právních nároků.
Právo odvolat souhlas, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Toto však neplatí v případech a v rozsahu, kdy souhlas se zpracováním není právním základem pro zpracování.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, příslušným dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Pokud máte jakékoli otázky ohledně Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo si přejete uplatnit některé z Vašich práv, obraťte se na nás prostřednictvím výše uvedeného kontaktu. Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nanejvýš do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti.
Jestliže máte za to, že ze strany společnosti TEAS nedochází k řádnému nakládání s Vašimi osobními údaji, máte možnost podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, více viz. www.uoou.cz.


Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců

Tímto Vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „nařízení GDPR“) informujeme, jak naše společnost TEAS spol. s r.o., se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 336897, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo také „my”) zpracovává Vaše osobní údaje a o právech a povinnostech s tím spojených.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost TEAS spol. s r.o., se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 336897.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: teas@teas.cz; tel.: 608 777 865.

Účel zpracování osobních údajů

Jakožto Váš zaměstnavatel shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s Vaším pracovním poměrem.
Jakožto Váš zaměstnavatel shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely pracovněprávního vztahu a dále pro obchodní účely přípustné v rámci naší obchodní činnosti, které jsou spojeny s Vaší rolí a funkcí v naší společnosti.
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: (i) plnění pracovní smlouvy či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a výkon práce dle pracovní smlouvy či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr; (ii) plnění povinností stanovenými právními předpisy zejména v oblasti sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a daní z příjmu ze závislé činnosti; (iii) vedení personální a mzdové agendy; (iv) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany; (v) vnitropodniková správa a organizace; (vi) organizace pracovních cest; (vii) zajištění přístupu do budovy zaměstnavatele a užívání IT systémů zaměstnavatele; (viii) ochrana majetku a zdraví osob v budově zaměstnavatele; (ix) obchodní činnost zaměstnavatele; a (v) obrana a vymáhání případných právních nároků.
Ke zpracování Vašich osobních údajů pro jiné, než uvedené účely dojde pouze v případě, že je toto zpracování slučitelné s účely pracovněprávního vztahu. Budeme Vás o takovém dalším zpracování Vašich osobních údajů informovat, a pokud to bude třeba, vyžádáme si Váš souhlas.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů
Plnění smlouvy: Zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
Plnění právních povinností: Zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění právních povinností, které se správce vztahují jakožto na zaměstnavatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
Oprávněný zájem: Pokud to bude nezbytné nad rámec výše uvedeného, mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem správce může spočívat zejména v obraně a vymáhání právních nároků, jakož i ochraně zařízení, objektů a majetkových hodnot společnosti. Zpracování Vašich údajů je zde přípustné, nepřevažuje-li ochrana Vašich zájmů, základních práv a svobod oprávněný zájem správce.
Souhlas: Pokud bude třeba, bude v jednotlivých případech vyžádán Váš souhlas ke zpracování Vašich údajů nebo k jejich předání. Váš souhlas je v těchto případech dobrovolný a můžete jej v budoucnosti kdykoliv odvolat. Z neudělení nebo pozdějšího případného odvolání souhlasu Vám nevzniknou žádné nevýhody.
Zvláštní kategorie osobních údajů: Zvláštní kategorie osobních údajů budeme zpracovávat pouze, pokud to vyžadují platné právní předpisy. Co se týče zpracování zvláštních kategorií osobních údajů v rozsahu vyžadovaném právními předpisy, právním základem je plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany podle čl. 9 odst. 1 písm. 2 lit. (b) nařízení GDPR (např. jako osobní údaje o potenciálním zdravotním postižení, které vás opravňují k delší dovolené, osobní údaje v souvislosti s vstupní či pravidelnou lékařskou prohlídkou nebo jakékoli jiné zvláštní kategorie osobních údajů vyžadované právními předpisy, které jste poskytli personálnímu oddělení).

Kategorie osobních údajů

Správce shromažďuje a zpracovává během Vašeho pracovněprávního vztahu a po dobu nezbytně nutnou po ukončení Vašeho pracovněprávního vztahu Vaše osobní údaje (dále též jen „osobní údaje“), a to v papírové i digitální podobě.

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa místa pobytu a doručovací adresa, datum a místo narození, pohlaví, státní příslušnost, rodné číslo, číslo OP či pasu a řidičského průkazu)
 • Kontaktní údaje (pracovní a osobní telefonní číslo, pracovní a osobní emailová adresa, adresa místa pobytu a doručovací adresa)
 • Mzdové údaje (údaje o mzdě, údaje týkající se daně z příjmu fyzických osob, údaje k vyúčtování mzdy, bankovní spojení, údaje o sociálním a zdravotním pojištění, údaje o srážkách ze mzdy, rodinný stav, zápočtový list)
 • Údaje související s uplatňováním daňových zvýhodnění (údaje o manželovi/manželce, údaje o dítěti v rozsahu potřebném pro uplatnění daňových zvýhodnění)
 • Životopisné údaje (údaje o vzdělání a životopis)
 • Smluvní údaje (pracovní či jiná smlouva; smluvní typ, druh práce, začátek/konec pracovněprávního vztahu)
 • Organizační údaje a údaje související s výkonem práce (pracovní pozice, údaje související s výkonem práce)
 • Údaje o zdravotním stavu v souvislosti s lékařskou prohlídkou, a to pouze v rozsahu vyžadovaném právními předpisy
 • Údaje související s pracovními cestami
 • Údaje o pracovní době (pracovní doba, absence, dovolená, důvody absencí, pracovní cesty a jejich trvání, pracovní volno (s náhradou mzdy, bez náhrady mzdy), čerpání mateřské či rodičovské dovolené)
 • Údaje v souvislosti s přístupem k IT systémům a zařízením zaměstnavatele (oprávnění zaměstnavatele, přístupová práva)

Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje předáváme externím příjemcům osobních údajů v případě, že toto je právním předpisem předepsáno nebo je to potřebné ke splnění s Vámi uzavřené pracovní smlouvy (např. finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, bankám, auditorům a právním zástupcům), nebo pokud ze strany správce nebo jiného subjektu existuje oprávněný zájem, a předání je podle předpisů o ochraně údajů přípustné.
Vaše osobní údaje budou předány třetím subjektům (zpracovatelům osobních údajů) za účelem zpracování údajů pro správce, včetně např. poskytovateli služeb mzdového účetnictví a účetních služeb. Skupina, jejíž součástí je společnost TEAS, má nastaveny vnitropodnikové obchodní, administrativní procesy zavedené za účelem efektivní organizace a výkonu činností společností ze skupiny a jednotné organizace obchodních procesů. Za tímto účelem může mezi jednotlivými společnostmi ze skupiny docházet k předávání Vašich osobních údajů. Při každém předání osobních údajů našim zpracovatelům plně respektujeme předpisy ochrany osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou uloženy jen po tu dobu, dokud bude jejich znalost nutná pro účely, pro které byly pořízeny či pro účely obrany proti případným soukromoprávním nárokům či správním řízením, nebo pokud existují zákonné povinnosti k uchovávání či archivaci.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

Vaše práva na ochranu osobních údajů jsou upravena v kapitole III (čl. 12 a násl.) nařízení GDPR. Podle těchto ustanovení máte tato práva:
Právo na přístup k osobním údajům u správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení správce, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že můžete požádat správce o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), což znamená, že správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud je dán jeden z těchto důvodů: (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění zákonné povinnosti správce.
Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování, správce může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby správce tyto údaje předal jinému správci.
Právo vznést námitku proti určitým druhům zpracování osobních údajů (konkrétně zpracování prováděnému ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu správce), pokud by ve Vaší konkrétní situaci vyvstaly důvody proti zpracování osobních údajů, což znamená, že v těchto případech zpracování můžete u správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro uplatnění či výkon právních nároků.
Právo odvolat souhlas, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Toto však neplatí v případech a v rozsahu, kdy souhlas se zpracováním není právním základem pro zpracování.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, příslušným dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na personální oddělení či na kontaktní údaje uvedené v záhlaví tohoto dokumentu.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Napište nám